بسمه تعالی

اساسنامه سازمان احیاء و نوسازی مجموعه قلعه دختر و قلعه اردشیر

شهرداری کرمان

فصل اول : کلیات

ماده 1: نام سازمان:

سازمان احیاء و نوسازی مجموعه گردشگری فرهنگی و تفریحی قلعه دختر و قلعه اردشیر

ماده 2: نوع سازمان:

سازمان براساس ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/2/75 تاسیس میگردد و وابسته به شهرداری کرمان میباشد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق مفاد مواد این اساسنامه و آئین نامه های مصوب بصورت خودگردان و خودکفا اداره میشود.

ماده 3: موضوع و اهداف سازمان :

عمران و بازسازی مجموعه قلعه دخترواردشیر طراحی و اجرای پروژه های مختلف تملک املاک مسیری. عقد قرار داد با مشاورین و پیمانکاران مربوطه تشکیل سمینار و برنامه های تبلیغاتی در خصوص شناساندن مزیتهای موجود در طرح. جلب مشارکتهای مردمی و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیازعمومی به صورت پیمانکاری در محدوده طرح و هرگونه اقدام دیگری که بتواند رسیدن به اهداف طرح را تسریع نماید در چارچوب ضوابط و مقررات مرتبط و قوانین مربوط و همچنین اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در چار چوب سیاست گذاری شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری .
ماده 4: مدت سازمان :

مدت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است .

ماده 5: مرکز سازمان محدوده عمل:

مرکزاصلی سازمان شهر کرمان است و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر کرمان می باشد.


فصل دوم : سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده 6:

سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری کرمان به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی شعبه کرمان واریز میشود و سرمایه غيرنقدی سازمان عبارتست از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات و زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده می باشد. که از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آئین نامه مالی شهردایها و براساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری که به تائید شورای اسلامی شهر و شورای سازمان میرسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت .

کل سرمایه متعلق به شهرداری است و قابل انتقال به غیرنمی باشد.

تبصره1 : شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب اساسنامه سرمایه فوق را با رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحویل نماید.

تبصره 2: در صورت انحلال سازمان ،کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل میگردد.

تبصره 3: انتقال وواگذاری اموال سازمان تابع آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان در نهایت قانون شهرداری است .

تبصره 4: در اجرای سیاست خود کفائی و در صورت سود دهی سازمان میتواند هر سال پنج ( 5) الی ده ( 10) در صد سود ویژه خود را بابت استهلاک بدهیهای خود به شهرداری بحساب شهرداری کرمان واریز نماید . این درصد با تشخیص شورای سازمان می تواند بیشترگردد.

تبصره 5: اعضای شورای سازمان نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و به همراه اعضاء هئیت مدیره و مدیر عامل و در حدود وظائف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه واموال ودارائی سازمان امین محسوب می شوند .

ماده 7: منابع در آمد سازمان :

سازمان می تواند جهت تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود با رعایت مقررات مربوطه از طریق زیر کسب در آمد نماید .

الف : فروش اراضی موجود در طرح و یا املاک خریداری شده از بخش خصوصی جهت احداث کاربریهای پیش بینی شده در طرح با تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهروبا رعایت سایر مقررات مرتبط وآئین نامه مالی و معاملاتی سازمان .

ب: مشارکت در بخش خصوصي در احداث کاربریهای پیش بینی شده در طرح با تصویب شورای سازمان و با رعایت سایر مقررات مرتبط .

ج: هرگونه اقدام دیگری که بتواند با استفاده از مزیتهای موجود درمحدوده طرح ایجاد درآمد نماید با تصویب شورای سازمان واخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط .

د: هرگونه کمک دولت و هدایای مردم که طبق مقررات به منظور عمران و آبادی محدوده طرح به شهرداری پرداخت و یا واگذار می گردد به سازمان منتقل و جزو سرمایه سازمان محسوب خواهد شد .

هـ : کسب سایر درآمدهای مرتبط با اهداف سازمان با تصویب شورای سازمان.

تبصره : اخذ وام واستفاده از تسهیلات بانکی و مشارکت در سرمایه گذاری داخلی و یا خارجی برابر مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مراجع قانونی ذیربط در چار چوب مقررات مربوط .

فصل سوم : ارکان سازمان

ماده 8: ارکان سازمان عبارتند از :

الف : شورای سازمان

ب: هیئت مدیره

ج: مدیر عامل

د: بازرس

ماده 9: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده می شود مرکب از هفت نفر به شرح زیر خواهد بود .

الف : شهردار با عنوان ریاست شورا .

ب : یکی از معاونین شهرداربنا به انتخاب شهردار.

ج : دو نفر کارشناس با تصویب شورای اسلامی شهر .

د: یک نفر نماینده استاندار .

هـ: نماینده وزارت کشور بعنوان ناظر.

ماده 10: تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم

جلسات شورا بطور عادی سالی دو بار یکی در تیرماه برای تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره 1: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده 11 بنا به تقاضای مدیر عامل و یا بازرس و یا رئیس هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره2: دستورجلسات شورا را رئیس شورا براساس پیشنهاد متقاضی تعیین می نماید.

تبصره 3: دعوت برای جلسات شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستور جلسه حداقل پنج روز قبل ازتشکیل جلسه شورا بوسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط ریاست شورا بعمل می آید.

تبصره 4: جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می يابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف مدت 15 روز آینده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر که یکی از سه نفر رئیس شورا باشد رسمیت خواهد یافت .

تبصره 5: تصمیمات شورا به انفاق آراء یا با اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که رئیس شورا یکی ار آن سه نفر باشد نظرات و دلایل مخالفین می بایستی کتباً و مستدلا در صورت جلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی ( که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به امضاء اعضاء رسیده است . )درج شود.

ماده 11: وظایف و اختیارات شورای سازمان

1- استماع گزارش سالانه هئیت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان و تصویب آن.

2- بررسی و تصویب تراز نامه ، حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون و عملیات سازمان براساس گزارش هئیت مدیره و بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها .

3- بررسی و اتخاذ تصیمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیتهای سال آتی و برنامه های دراز مدت سازمان

4- بررسی و تصویب بودجه متمم و اصلاح و تفریغ بودجه. مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامي شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره : شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ دریافت بودجه ، متمم اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

5- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب ( یک پنجم ) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور .

6- بررسی و تائید تشکیلات اداری سازمان که توسط هئیت مدیره تهیه و پیشنهاد میگردد. و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور .

تبصره : با شروع بکار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد . بدیهی است چانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه اي براساس مقررات استخدامی شهرداریهاي کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت .

7- اتخاذ تصیمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن جهت تصویب به وزارت کشور .

8- انتخاب بازرس و معرفی وي از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات بازرس جهت صدور حکم به وزارت کشور و تعیین حق الزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوط

9- اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانکها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان

10- آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرد اری توسط هئیت مدیره تهیه و به شوراي سازمان پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا در خواهد آمد .

تبصره : تا زمانی که سازمان آئین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/46 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت به جای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیر عامل جایگزین خواهد شد. شورای سازمان می تواند اختیارات خود را تا میزان معینی به هئیت مدیره واگذار نماید.

11- انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء انتخابی هئیت مدیره و مدیر عامل با پیشنهاد شهردار از میان افراد معرفی شده و همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضاء شورای سازمان و اعضاء غیر موظف هئیت مدیره براساس مقررات مربوطه . ضمناٌ شورا می تواند برای اعضاء پاره وقت حق الزحمه و برای اعضاء تمام وقت هیئت مدیره حقوق و مزایای وفق مقررات مربوطه تعیین نماید یا پرداخت حقوق و مزایای اعضاء موظف هیئت مدیره رابه صورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد .

تبصره : حداکثر میزان حق الجلسه اعضاء غیر تمام وقت 1/40 حقوق و مزایای مدیر عامل برای هر جلسه خواهد بود .

12- پیشنهاد انحلال سازمان جهت تائید به وزارت کشور .

تبصره : در صورتیکه سازمان کارآیی و باز دهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده 6 و تبصره یک آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور عند الاقتضاء و ضمن بررسیهای لازم راساً ( بدون پیشنهاد شورا ) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

13- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و موضوعات پیشنهادی که در قالب اهداف سازمان در این اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورای سازمان مطرح گردد.

14- اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است .

بدیهی است شورا نیز می تواند اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.

15- تعیین حقوق و مزیای مدیر عامل وفق مقررات موضوعه. ضمناٌ شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد .

16- تصویب دریافت وام و تعیین نحوه هزینه و باز پرداخت آن و نیز مصادیق وام که میبایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد با تصویب شورای اسلامی شهر .

17- تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع امربه مقامات ذیصلاح و تعیین داور با رعایت مقررات موضوعه

18 نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل و هیئت مدیره .

19- تصویب قبول هدایا و اعانات و کمکها بنام سازمان

20- بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های داخلی و دستور العملها و ضوابط مورد نیاز و پیشنهادی هیئت مدیره و یا مدیر عمل ( بجز آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان برابر مفاد بند 10 ماده 12 عمل خواهد شد) با رعایت مقررات ذیربط و دستور العمهای وزارت کشور و اصلاح و تغییرات
آنها .

ماده 12: ترکیب هیئت مدیره :

هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضوعلی البدل میباشد.

الف : یکی از معاونین شهردار به انتخاب شهردار ( که در شورای سازمان نباشد.)

ب: دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان از بین کسانیکه تحصیلات عالیه و تجربیات علمی مورد نیاز سازمان درامور شهرسازی و گردشگری بوده و بصیرت لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند با حداقل تحصیلات در حد کارشناسی ترجیحاً در رشته های معماری و گرایش های مرتبط و تصویب شورا و حکم رئیس شورا منصوب خواهند شد.

تبصره 1: یک نفر عضو علی البدل نیز برای هیئت مدیره به کیفیت فوق تعیین خواهد شد که در صورت غیبت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 2: مدت ماموریت اعضاء منتخب هیئت مدیره چهار سال و تجدید انتخاب آنان بلامانع است .

تبصره 3: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار میباشد. قصور ورزد شورا میتواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

1- چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید . رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاٌ اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

2- چنانچه هریک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند میبایستی کتباٌ به رئیس شورا گزارش دهند و رئيس شورا میبایستی براساس گزراشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود . رئيس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید . فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئيس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید . چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره ( فرد استیضاح شده ) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود .

چنانچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره ریئس هیئت مدیره باشد که ضمناً معاونت شهرداری را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد. در این صورت تصمیمات باتفاق آرا یا اکثریت سه رای موافق مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد ریئس هیئت مدیره علاوه بر برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد . بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظایف معاون مذکور در هیئت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح ریئس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلایل مستندات میبایستی بلافاصله توسط رئیس شورا ( شهردار ) به وزارت کشور ( اداره کل امور شهرداریها ) ارسال گردد.

3- هریک از اعضا هیئت مدیره موضوع بند ب ماده 12 می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکورمي تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان استعفاء مجدداٌ خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و ریئس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند . شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند .

ماده 13: طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسیمت یافته و کلیه تصمیمات باتفاق آراء با اکثریت دو رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هئیت مدیره یکی از دو نفر باشد و درصورتیکه هریک از اعضاء رای مخالفت داشته باشد بایستی مراتب را بصورت مستدل در صورتجلسه ذکر نمایند . صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورا امضاء و شماره گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره 1: موضوعی که یک بار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آرا موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجدداٌ مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند . که در این صورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین ، نظریه مخالف می بایستی در جلسه قرائت گردد.

تبصره 2: چنانچه هریک از اعضا انتخابی هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 3: جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در مرکز اصلی سازمان تشکیل میشود و چنانچه جلسه فوق العاده ضروری باشد با درخواست کتبی مدیر عامل و یا اعضاء هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل میگردد.

تبصره 4: تشکیل جلسات هیئت مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئيس هیئت مدیره خواهد بود که ازاعضای اصلی و علی البدل به عمل می آید و عضو علی البدل میبایستی در کلیه جلسات حضور یابد و درصورتی که یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل به جای عضو اصلی غائب رای خواهد داد.

تبصره 5: هیچیک از اعضای هیئت مدیره منفرداٌ مجاز به انجام اموری بنام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره .

ماده 14: اعضاء انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا و با رعایت مقررات مربوطه بطور تمام وقت یا نیمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیر عامل به عهده هریک از انها محول خواهد شد. اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت .

ماده 15: مدیر عامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی ، مالی و اداری ابراز نماید ولی حق رای ندارد مگر آنکه در معذوریت . مرخصی و یا ماموریت باشد در این صورت جانشین وی که برابرتبصره بند 8 ماده 20 اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت .

ماده 16: وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شوراي سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورای سازمان و یا مدیرعامل باشد.

هیئت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است

1- تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت براجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آئین نامه های داخلی و دستور العملها و ضوابط مورد نياز سازمان پیشنهادي مدیر عامل به شورا و نظارت براجرای آنها پس از تصویب

2- بررسی تراز نامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیر عامل و پیشنهاد آن به شورای سازمان

3- بررسی بودجه واصلاح و تمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل سازمان و ارائه به شورای سازمان و اجرای آن بعد از تصویب

4- رسیدگی و تصویب معاملات درمواردی که طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان به عهده هیئت مدیره است و نظارت بر اجرای آن .

5- بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه و طرحهای اجرایی سازمان به شوراي سازمان

6- پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن متناسب با حجم کار و درامد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا

7- نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان

8- افتتاح حساب در آمد و هزینه و سایر حسابهای مورد نیاز در بانکها و موسسات اعتباری مجاز .

9- هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات در مواد62 و63 قانون آئین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود .

10 تصویب پاداش برای کارکنان و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمات سازمان پذیرفته میشوند طبق مقررات موضوعه

11- بررسی و تصویب کلیه قرار دادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه .

12- نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل

13- بررسی و اظهار نظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیر عامل در قالب وظایف پیشنهاد میگردد.

14- بررسی و پیشنهاذ اخذ وام تعیین نحوه هزینه اموری که از طرف مدیر عامل در قالب وظایف پیشنهاد میگردد.

15- چنانچه اعضاِ هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ میباشد.

ماده 17: هیئت مدیره درحدود اساسنامه و آئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسئولیت خود به مدیرعامل تفویض خواهد نمود.

تبصره : مدیر عامل موظف میباشد گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

ماده 18: غیر از مدیر عامل و اعضای تمام وقت ( اعضای موظف ) هیئت مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد . دیگر اعضای هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه ( کارانه )و یا حق الجلسه ای که از طرف شورا تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد . بهر حال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده 19: مدیر عامل:

مدیر عامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناس درای تجربیات کافی در مسائل مربوط به سازمان باشد برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء انتخابی ( اعم ازاصلی یا علی البدل) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان
( مشروط به داشتن شرایط فوق الذکر ) با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا و پس از تائید وزارت کشور برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.

( لازم به ذکر است افراد ذیصلاح و با تجربه کافی مربوط به سازمان با مدرک تحصیلی دیپلم متوسط و حداقل سه سال تجربه در سمت شهردار شهرهای درجه هشت به بالا و یا مشاغل همطراز مدیر کل نيز میتوانند بعنوان مدیر عامل سازمان انتخاب شوند . )

الف : مشخصات کامل مدیر عامل میبایستی همراه با فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب : تجدید انتخاب مدیر عامل بلامانع است و تا تعیین مدیر عامل جدید مدیر عامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مدیر عامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد.

چنانچه هریک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیر عامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند میبایستی مطلب را کتباً به مدیر عامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره میبایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیر عامل تشکیل می شود مطرح نماید.

مدیر عامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سئوال خود را کتباٌ به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هریک از اعضاء شورا به عملکرد مدیر عامل اعتراض داشته باشند . رئیس شورا میبایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین براساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود .

رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیر عامل ابلاغ نماید. مدیر عامل ملکف است در جلسه عادی شورا و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیر عامل رای عدم اعتماد دهد . مدیر عامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود .

2- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی

3- خاتمه مدتي که برای آن دوره انتخاب شده است .

4- چنانچه فاقد هریک از شرایط مربوط به انتخاب مدیر عامل باشد.

ماده 20 وظایف و اختیارات مدیر عامل :

مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحداهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور ومنافع وسرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیر عامل از جمله اداری وظایف و اختیارات زیر است :

1- اجرای مصوبات شورا و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداه امور سازمان کوشش درجهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور سازمان وحفاظت اموال و دارائیهاي آن .

2- همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی ومعاملاتی و سایرآیین نامه های داخلی سازمان با پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره .

3- تهیه و تنظیم بودجه ومتمم و اصلاح و تفریق بودجه سالانه برای تسلیم به هیئت مدیره و به شورای سازمان و اعمال مفاد آنها پس از تصویب با رعایت آیین نامه های سازمان

4- انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرار داد در رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سازمان و سایر مقررات سازمان

5- تهیه و تنظیم هرگونه مقررات ودستور العمهای لازم برای پیشبرد امور سازمان

6-تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه .

7-عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرار داد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان به عهده دارند .

8- مدیر عامل می تواند با تصویب هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای دیگر هیئت مدیره و با مسئولان سازمان تفویض نماید لکن این تفویض اختیار رافع مسئولت مدیر عامل نبوده ومسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان در هرحال به عهده او خواهد بود.

تبصره : مدیر عامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا موریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند .

9- نمایندگی سازمان در برابر ادارات موسسات دولتی و خصوصی

10-امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهد آور . قبولی . تعهد . ظهر نویسی . پرداخت و واخواست اوراق تجاری وصول مطالبات. پرداخت دیون وانجام هرگونه معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره، استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قرار دادها . رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول سازمان در برابر دیون. اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداری و مالی سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه .

تبصره : معاون اداری و مالی به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و زیر نظر مدیر عامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت می نماید مدیر عامل و معاون ادای و مالی ذیحساب مشترک می باشند

11- پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان براساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق مزایا ویا پاداش پرسنل به هئیت مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان .

تبصره 1: امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراٌ در قالب قرار دادهای پیمانکاری که با انها منعقد می شود با ذکر کارهای معین با زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام میشود. بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد. بدیهی است سازمان میتواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نمایند.

تبصره 2: در صورت لزوم استخدام پرسنل مورد نیاز در قسمت کارگری به تعداد محدود و صر فاً براساس پست های مصوب سازمانی پس از مکاتبه با ادره کل امور شهرداریها و ارائه توجیهات لازم و کسب مجوز از وزارت کشور در چار چوب قوانین و مقررات مرتبط امکان پذیر خواهد بود و استخدام مورد نیاز در قسمت کارمندی نیز براساس پست های سازمانی مشمول مقررات استخدامی شهرداریها و پس از کسب مجوزهای مربوط در چار چوب قوانین مرتبط میباشد بدیهی است تشکیلات پرسنلی و پست های سازمانی تفصیلی اعم از کارمندی و کارگری مستلزم تائید شورای سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور خواهد بود.

12 مدیر عامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیئت مدیره را با رعایت ماده 16 اساسنامه خواهد داشت .

13 انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا به موجب مقررات قانونی تجارت صرفاً به عهده مدیر عامل می باشد.

14- تهیه و تنظیم تراز نامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشات مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره جهت تسلیم به شورا.

15-مدیر عامل هر شش ماه یک بار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره مي باشد .

ماده 21: مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیتهای مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است .

ماده 22: اعضای شورا و هیئت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در معلاماتی که با سازمان و یا بحساب سازمان صورت میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نموده یا سهيم شوند و همچینین مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامعلات الزامی است .

ماده 23 بازرس :

شورای سازمان یک شخصیت حقیقی با مدرک تحصیلی لیسانس و با حداقل 5 سال سابقه کار را به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید . انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع میباشد . در انتخاب بازرس رعایت ماده 147 قانون تجارت الزامی است .

ماده 25 : وظایف بازرس

1: مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با رعایت قوانین و آیین نامه های مربوطه و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان همراه با اظهار نظر صریح .

2- همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر .

تبصره 1: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی ، عملیات هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاٌ اعم از آنکه منجر به ابقاء و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شود. بلافاصله به وزارت کشور گزراش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2: مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک و اوراقی را که بازرس سازمان و یا بازرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید بنحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد .

3- رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه در آمد بطور صحیح وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت .

4-چنانچه بازرس برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند می تواند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوط و یا حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری نماید.

5- گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در امور جاری و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیر عامل جهت اصلاح .

تبصره : ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس میبایستی حداکثر ظرف دوهفته و یا در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود و در غیر این صورت بازرس موظف به تسلیم گزراش کتبی به رئیس شورای سازمان میباشد.

6- انجام سایر اموریکه به نحوی ممکن است به صورت موردی به بازرس محول شده باشد.

تبصره : بازرس حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی میتواند نظرات خود را کتباٌ به مدیر عامل و هئیت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

7- تصمیمات و اقدامات بازرس بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود، شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لزوم می توانند بازرس را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

ماده 25: در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 23 اقدام خواهد کرد.

فصل چهارم : امور مالی سازمان

ماده 26 : سال مالی سازمان ازاول فروردین ماه هر سال شروع ودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه
می یابد . استثناثاً اولین سال مالی ازتاریخ تاسیس اساسنامه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 28 : برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید منتهی تا 15 دیماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیر عامل ارائه و تا آخر دیماه برای تصویب نهایی به شورای سازمان توسط هیئت مدیره ارائه گردد وشورا رسيدگي به بودجه را تا پانزدهم بهمن ماه خاتمه دهد .

تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه ازمحل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 28: هیئت مديره موظف است همه ساله تراز نامه سالیان و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آنرا همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

تبصره : شورای سازمان برای رسیدگی و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی به درخواست رئیس هیئت مدیره و دعوت رئیس شورا بایستی حداکثر تا اول تیرماه هرسال تشکیل جلسه دهد و نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر حداکثر تا آخر تیرماه اعلام نماید.

ماده 29: تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره به منزله تسویه حساب مدیران برای آن دورمالی خواهد بود.

ماده 30: تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی کمتر از 5% سود ویژه باشد به پیشنهاد هیات مدیره و تصریب شورا .

ماده 31 : هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود .

ماده 32: دخل و تصرف دروجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب و پیگری قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 33: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی کرمان واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح میشود با صدور چک و با امضاء مدیر عامل و معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود.

تبصره : افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره ومعرفی رئیس هیئت مدیره و با تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود .

ماده 34: سایر موارد یکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور می باشد.

ماده 35: کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان درروزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار درج خواهد شد.

ماده 36: کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیر عامل سازمان و در غیاب او به امضای جانشین وی که اطلاع هیئت مدیره تعیین میشود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 37: این اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 در 16 صفحه مشتمل بر چهار فصل و 37 ماده و 37 تبصره و 82 بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریها است در تاریخ مورد تائید و موافقت قرار گرفت .

سید عبدالواحد موسوی لاری

وزیر کشور

معرفی مدیرعامل

  

مدیرعامل سازمان قلعه دختر و اردشیر
مهندس مرتضی جعفری

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top